Sagaram Sakshi

MOVIE PLOT

Sagaram Sakshi is a 1994 Malayalam movie.

Sagaram Sakshi tells the story of a chennai based business man.

Sagaram Sakshi MOVIE PHOTOS & VIDEOS